Cinema, Podium en
Werkplek in Kortrijk

Privacyverklaring

Contact

Als kunstencentrum BUDA zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

kunstencentrum BUDA
Broelkaai 6 – 8500 Kortrijk
info@buda.be
056/221001


Waarom verwerken wij persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door kunstencentrum BUDA verwerkt ten behoeve van onderstaande doeleinden en rechtsgronden. Aldus kan kunstencentrum BUDA mogelijk weigeren diensten of goederen te leveren, of contracten aan te gaan of handelingen te stellen wanneer u de benodigde gegevens niet verstrekt.

  • om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van kunstencentrum BUDA; (uitvoering overeenkomst)
  • om u te kunnen informeren over praktische info of wijzigingen, na aankoop van een ticket. (uitvoering overeenkomst)
  • het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen. (toestemming betrokkene en gerechtvaardigd belang)
  • het informeren over de werking en activiteiten van kunstencentrum BUDA (gerechtvaardigd belang).
  • het bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting)
  • het voldoen van fiscale en sociaalrechtelijke wetgeving (wettelijke verplichting).
  • kunnen beoordelen of een contract of dienst kan worden afgesloten én moet het correct kunnen uitvoeren
  • gebruik van persoonsgegevens om aan direct marketing te doen, zodat kunstencentrum BUDA u voorstellen kan doen over haar activiteiten.

Kunstencentrum BUDA verwerkt verschillende soorten gegevens afhankelijk van het doel.  (en opslaan, verzamelen en verwerken):

Het gaat over informatie om u te identificeren en contacteren (naam, geboortedatum- en plaats, adres, identiteitskaart, beroep, functietitel, opleiding, klantnummer, rijksregisternummer, voertuignummerplaat, rijbewijs; telefoon- en faxnummer, e-mail, taal, gebruikersnaam, gegevens die u spontaan verstrekt, ondernemings- of btw-nummer, informatie over aanwezigheden op evenementen (en foto’s daar genomen), …). Kunstencentrum BUDA vraagt nooit meer gegevens op dan nodig voor een van bovenstaande doelstellingen.

Voor werknemers van kunstencentrum BUDA zijn ook de gegevens noodzakelijk voor de loonadministratie.


Beveiliging en vertrouwelijkheid

Alleen personen die daartoe gemachtigd zijn, hebben toegang tot persoonsgegevens, en enkel als die gegevens relevant zijn om hun opdracht te vervullen.

Voor de verwerking van persoonsgegevens doet kunstencentrum BUDA ook een beroep op verwerkers die in opdracht van kunstencentrum BUDA de gegevens verwerken (boekhouddiensten, sociaal secretariaat, IT-leveranciers, organisatoren van events, bijvoorbeeld).  Deze zijn gevestigd in de Europese Economische Ruimte.  Als kunstencentrum BUDA een beroep doet op verwerkers, dan kunnen gegevens terechtkomen in de landen waarin zich de datacenters van die verwerkers bevinden.  Indien de betrokken landen niet vallen onder de afspraken tussen de EU en die landen of de leveranciers erkend zijn, zal kunstencentrum BUDA dit opvangen door bijvoorbeeld met die verwerkers een overeenkomst te sluiten die de nodige garanties biedt. kunstencentrum BUDA ziet erop toe dat er strikte regels worden gevolgd en door de betrokken verwerkers.

Uitgangspunt voor het bijhouden van persoonsgegevens is de wettelijke bewaartermijn (vaak tot tien jaar na het einde van een contract of de verrichting van een transactie). Voor de uitoefening of vrijwaring van onze rechten (bijvoorbeeld zolang een vordering in rechte niet is uitgesloten) kan dat langer zijn, met name in functie van de toepasselijke verjaringstermijnen al naar gelang het geval.


Bewaartermijn

Kunstencentrum BUDA bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist, namelijk 5 jaar.


Uw rechten omtrent uw gegevens

De privacywetgeving geeft u als ‘betrokkene’ een aantal rechten, die kunstencentrum BUDA ter harte neemt.

Wanneer kunstencentrum BUDA voor een verwerking van gegevens om een toestemming vraagt, dan kun u die die toestemming daarna ook weer intrekken.

Wil u inzage in de gegevens die kunstencentrum BUDA over u verwerkt, laat het dan weten. Kunstencentrum BUDA zal u dan een zo volledig mogelijk overzicht geven. Het is mogelijk dat sommige persoonsgegevens uit back-upbestanden, log-, historiek- of archiefbestanden niet opgenomen zijn in dit overzicht. Deze gegevens maken geen deel uit van de gebruikelijk verwerkte persoonsgegevens en zijn niet onmiddellijk beschikbaar. Ze worden wel verwijderd uit deze bestanden volgens gebruikelijke processen.

U kan uw gegevens laten verbeteren, of laten verwijderen bij onrechtmatige verwerking, mocht dat bij vergissing zo zijn.

U kan zicht verzetten tegen verwerking door kunstencentrum BUDA op basis van haar gerechtvaardigd belang. Tenzij er dwingende gronden zijn om dat niet te doen, zal BUDA daarop ingaan.

Kunstencentrum BUDA hanteert geen gegevensverwerkingen die volledig geautomatiseerd zijn, d.w.z. zonder menselijke tussenkomst.

Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.


Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen (info@buda.be).

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie (www.privacycommission.be), dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.


Foto’s en video’s

Indien u deelneemt aan bepaalde activiteiten kunnen er ook foto’s genomen worden om nadien als sfeerverslag weer te geven. Deze kunnen verspreid worden op onze website en social media. Indien u niet wenst dat uw foto gebruikt wordt, dan kan u dat steeds laten weten via info@buda.be.


Wijziging privacy statement

Kunstencentrum BUDA kan zijn privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website.

Lees onze cookiepolicy hier.

Blijf op de hoogte

Volg ons!

@kunstencentrumbuda